TVRR

sâmbătă, 17 ianuarie 2009

Contestatie impotriva inserarii datelor biometrice in pasapoarte

Către

GUVERNUL ROMÂNIEI

În atenţia

DOMNULUI PRIM-MINISTRU


Subscrisul Cabinet Individual de Avocatură Rapcea Mihai, prin avocat titular, cu sediul în Bucureşti, str. Zmeica nr. 12, sector 4, în temeiul disp. art. 1 pct. 1 şi 7 din legea nr. 554/2004 formulăm prezenta

CONTESTAŢIE

Împotriva disp. Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 din 25/11/2008 publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, precum şi a punctului privind „Dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin: … integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului de securitate al acestora;” din CAPITOLUL 24 - Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului al Programului de guvernare 2009 2012 din 22/12/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 22/12/2008.

Solicităm:

 1. Suspendarea aplicării dispoziţiilor contestate;
 2. Anularea dispoziţiilor mai sus menţionate.

MOTIVE:

ÎN FAPT: prin Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 se încalcă prevederile Constituţionale privitoare la viaţa intimă şi privată a persoanei, precum şi cele referitoare la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie.

Prevederile ce fac obiectul contestaţiei noastre sunt abuzive, contrare literei şi spiritului Constituţiei, aducând atingere dreptului constituţional fundamental al persoanei la intimitate.

Încă din prevederile CAPITOLULUI 24 - Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului al Programului de guvernare 2009 2012, se face vorbire despre „dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin: … integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului de securitate al acestora;”.

În opinia noastră, a se vorbi despre o măsură cum este cea a inmagazinării unor date cu caracter personal şi intim – într-un document de călătorie cum este paşaportul, cum sunt cele referitoare la amprentele digitale, genom şi alte date cu caracter personal (cont bancar, număr de asigurări sociale, cazier fiscal sau judiciar, stare civilă, apartenenţă religioasă, date biografice, etc.) reprezintă o încălcare făţişă a dreptului la intimitate al persoanei.

O astfel de măsură încalcă pe de altă parte şi prevederile legii speciale privind prelucrarea datelor şi informaţiilor cu caracter personal. „Inovaţia” năstruşnică de a pune datele cu caracter personal ale unei persoane pe un suport electronic, este de natură să le facă accesibile oricărei persoane care deţine mijloacele tehnice de a le accesa.

Mai mult, nici unul dintre actele administrative contestate nu face o referire clară şi precisă cu privire la datele ce vor fi înscrise pe acest suport electronic – cip – sintagma „date biometrice” ne-fiind mulţumitoare.

Îngrijorătoare este şi precizarea (NOTA) ce însoţeşte fiecare dintre anexele referitoare la forma şi conţinutul paşaportului electronic. Această notă prevede că, “Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

Precizăm faptul că o astfel de notă însoţitoare a anexelor referitoare la forma şi conţinutul paşaportului nu se regăsea în forma iniţială a Hotărârii nr. 557/2006, fapt care ne face să ne punem întrebări cu privire la scopul real al executivului, pe care acesta îl urmăreşte prin impunerea – fără consultarea cetăţenilor, şi fără nici o necesitate reală, din considerente de siguranţă - a acestor măsuri.

Pe lâgă faptul că Hotărârea contestată nu conţine referiri exprese cu privire la aceste “date biometrice” ce urmează a fi inserate, lăsând la bunul plac al legiuitorului european categoriile de date ce urmează a fi incluse, nu se face vorbire nici de modalitatea de accesare a datelor înmagazinate electronic.

Coşmarul tutror ar fi ca aceste date să poată fi accesate de la distanţă, prin echipamente electronice cu ajutorul frecvenţelor radio (RFID – radio frequency identification device), fapt care ar duce la o încălcare clară a dreptului la intimitate al persoanei.

Practic, fiecare purtător de paşaport cu date biometrice ar deveni “vizibil” în domeniul undelor radio, oriunde s-ar afla, fiind astfel posibile abuzuri prin urmărirea semnalului în scopul urmăririi unei persoane pas cu pas.

Apreciem că operaţiunea de stocare a datelor personale ale unei persoane pe un suport electronic al unui document de călătorie, nu poate fi considerat ca intrând în categoria elementelor de siguranţă.

De altfel, chiar persoanele care au lucrat la redactarea Hotărârii atacate fac o distincţie clară între elementele de siguranţă ale paşaportului, şi datele biometrice ale posesorului, ACESTEA DIN URMĂ NE-FIIND INCLUSE ÎN ARIA ELEMENTELOR DE SIGURANŢĂ:

Iată redat mai jos elementele prevăzute de Anexa 3 la Hotărârea nr. 557/2006, astfel cum sunt redate în Hotărârea contestată:

FORMA ŞI CONŢINUTUL
paşaportului electronic simplu

Culoarea copertei:                   - roşu vişiniu

Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României
- Paşaport
- Semn distinctiv paşaport electronic
Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie intaglio
- bandă heliogravată
Mărimea: - 125 x 88 mm
Numărul de pagini: - 32
Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe
pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini şi în filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
poziţionată între coperta I (interioară) şi pagina 1: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul
naşterii), autoritatea emitentă, data eliberării paşaportului, data
expirării paşaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex cetăţenia,
fotografia titularului gravată laser şi fotografia în umbră realizată
prin perforaţie cu laser, numărul paşaportului, semnătura titularului,
datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică
a datelor biometrice ale persoanei
 

NOTĂ:

Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate - Uniunea Europeană

limbile oficiale ale Uniunii Europene: - România
- Paşaport
Pagina 1: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul şi fotografia în umbră a
titularului, realizată prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor române
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale ţărilor Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.
Acest paşaport conţine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii.
Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă

Pentru a fi şi mai clar, în vechea anexă 3 a Hotărârii 557/2006, forma şi conţinutul
paşaportului electronic simplu erau

Culoarea copertei:     - roşu vişiniu

Mărimea: - 125 x 88 mm
Numărul de pagini: - 32
Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe
pagina din policarbonat, engravat laser
Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
Pagina cu datele de
identificare a titularului: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi
locul naşterii, înălţimea şi culoarea ochilor)
- data şi locul depunerii cererii, data valabilităţii paşaportului,
codul numeric personal - C.N.P.
- cetăţenia
- fotografia titularului engravată laser şi fotografia în umbră
realizată prin perforaţie cu laser
- numărul paşaportului
- semnătura titularului
- datele informatizate citibile optic
- mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
Pagini rezervate pentru
menţiuni ale autorităţilor
române: - semne particulare
- domiciliul
- restrângerea dreptului la libera circulaţie în străinătate
Pagini pentru vize
Pagina cuprinzând
instrucţiuni, obligaţii
Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă

Din analiza Anexei 3, observăm că mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei aparţine rubricii referitoare la „Pagina cu datele de identificare a titularului”, nicidecum celei referitoare la elementele de siguranţă.

Cu alte cuvinte, se recunoaşte în mod clar faptul că stocarea electronică a datelor biometrice ale persoanei NU face parte din categoria elementelor de siguranţă.

Pentru aceste motive, solicităm suspendarea aplicărilor prevederilor atacate şi anularea acestora.

ÎN DREPT: ne întemeiem contestaţia pe disp. legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 20, 26 şi 29 din Constituţia României.

Prezenta contestaţie reprezintă totodată şi procedura prealabilă prevăzută de legea nr. 554/2004, urmând ca, în situaţia unui răspuns negativ sau în lipsa oricărui răspuns în termenul prevăzut de lege, să ne adresăm instanţei de judecată.

Avocat

Rapcea Mihai

______________ 16.01.2009

Un comentariu:

Mirela spunea...

Slava lui Dumnezeu in toate! Va multumesc pentru proiectul curajos pe care l-ati initiat si vad cu mare bucurie ca il continuati! Va sustin in acest proiect si ma rog sa ne ajute Dumnezeu sa marim randurile noastre si in final sa reusim! Sanatate, putere si curaj!

Counter

TE-AM PRINS !!!

Sign by Danasoft - Get Your Free Sign

Viziteaza profilul lui Mihai Rapcea pe Colegi.ro Internet Trafic - Top Romanesc - Top Sites Romanian Language - Best Romanian Websites

eu

eu